ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

เมื่อภาษาอังกฤษเป็นตัวเลือก ภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจแบบต่างๆ ทั่วโลก องค์กรหลายแห่ง คาดหวังว่า บุคลกรของพวกเขา จะสามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงาน

ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ สื่อสารอย่างลื่นไหล และมั่นใจ เมื่อต้องติดต่อกับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานอื่น ในหลายๆ ระดับ และหลายๆ สถานการณ์การการทำงาน

หัวข้อที่เราสอนในหลักสูตรนี้ ได้แก่ :

  • การพูดคุยทั่วไปในโลกธุรกิจ
  • การต่อรอง และการโน้มน้าวใจ
  • การเข้าร่วมประชุม
  • ทักษะในการนำเสนอ
  • ทักษะในการสมัครงาน
  • การเขียนรายงาน อีเมล และเอกสารทางธุรกิจ

ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในชั้นเรียนแบบกลุ่ม หรือ เราสามารถจัดหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณ คุณสามารถแม้กระทั่ง เลือกหลักสูตรเพื่อประสบการณ์การทำงาน ในสาขาที่คุณทำงานอยู่ได้

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16ปี
ระดับภาษา B1 – C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ และระดับความเป็นทางการ ที่แตกต่างกัน ในที่ทำงาน
  • เพื่อยกระดับ ความตระหนักในรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้คุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะ
  • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่อย่าง (การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด) รวมทั้งความลื่นไหล การออกเสียง และคำศัพท์ของภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  • เพื่อเพิ่มความสามารถของคุณ ซึ่งเป็นตัวช่วยแสดงประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ ในระดับนานาชาติ

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation