English language school in Central London
English language school in Central London
Whatch our school videos
Improve your English skill with us!
Whatch our school videos
High quality English language courses
Best English language School in London
Quality accommodation for our English course student

School BrochuresFree English TestStudent TestimonialsVideo TestimonialsSchool Videos

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในกรุงลอนดอน

Recent Updates TH

หลักสูตร
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย สำหรับทุกเพศ...
คำถามที่ถูกถามบ่อย
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
1. โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่อยู่ ตั้งอยู่ที่ไหน โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ ตั้งอยู่ย่านใจกลางกรุงลอนดอน ที่เรียกว่า บลูมสเบอรี่ เขต 1 ใช้เวลาเพียงสองนาทีเดินจาก สถานีรถไฟใต้ดิน ฮอลบอร์น (ส่วนกลาง...
Pinterest
Student eZone
Agent Area
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation
Bloomsbury Blog

Highly Trusted Sponsor Licensed by UKBApfe certificationAccredited by British Councilenglish ukeaqualstrinity