รายงานการตรวจสอบ

EQUALSIn December 2017, Bloomsbury International was inspected by EAQUALS (excellence in language education) and received an extremely good report.

ISIในเดือนกันยายน ปี 2016 Bloomsbury International ได้ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับมากที่สุดจาก ISI อีกครั้ง! เราต้องการที่จะ ขอขอบคุณนักเรียนที่ให้การสนับสนุนของเรา, ผู้เชี่ยวชาญและ พันธมิตรผู้ขยันขันแข็ง, ครูทุกท่านที่ทุ่มเทอย่างเยี่ยมยอดและทีมงานฝีมือเยี่ยมของเราสำหรับ การทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นที่สุดทางด้านการศึกษาและการบริการนักเรียน - ตามที่ได้รับการพิสูจน์ใน การตรวจสอบของ ISI ที่ผ่านมานี้

รายงานการตรวจสอบล่าสุดของ ISI ชื่นชมผลงานของ Bloomsbury International เป็นอย่างสูงและ อย่างกว้างขวางในทุกแง่มุม จากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของเรา, การออกแบบหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ไปจนถึงสวัสดิการของนักเรียน, การสนับสนุน, สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนและอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความภูมิใจที่จะได้รู้ว่านักเรียนของเราแสดงความพึงพอใจอย่างมาก กับโรงเรียนของเราให้กับ ISI ได้รับทราบในระหว่างการตรวจสอบครั้งล่าสุด ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ระหว่างนักเรียนของเราและทีมงาน Bloomsbury ได้รับการยอมรับอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ตรวจสอบ ISI

สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง:

สรุปผลงาน ISI 2016

“การสอนอยู่ในระดับโดดเด่น”

“คุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“คุณภาพของหลักสูตร การสอน และความสำเร็จของผู้เรียนนั้น อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การสนับสนุนอภิบาลนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การจัดการพิทักษ์นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ประสิทธิผลของการจัดการปกครอง ความเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการอย่ในระดับดีเยี่ยม”

“การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ความก้าวหน้าและความสำเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆและมีความก้าวหน้าในระดับดีเยี่ยม ในทักษะทั้งสี่ คือ อ่าน เขียน ฟัง และพูด”

“กระบวนการในการสรรหาพนักงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การประเมินนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ความเหมาะสมของการจัดเตรียมวิชาสอน และหลักสูตรอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ช่วงของวิชาที่มีสอนสร้างโอกาสความก้าวหน้าแก่นักเรียนในระดับดีเยี่ยม”

“ผลงานของนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันอย่ในระดับดีเยี่ยม”

“การจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“กระบวนการและนโยบายด้านสุขภาพ และความปลอดภัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การสื่อสารระหว่างพนักงานทั้งหมดอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การจัดการหาที่พักแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การปกครองและการควบคุมดูแลอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การให้การสนับสนุนแก่ผู้บริหารและพนักงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“ความเพียบพร้อมของทรัพยากรในการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“โครงสร้างการบริหารจัดการและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การให้โอกาสนักเรียนและพนักงานได้แสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การมีโปรแกรมในการพัฒนาพนักงานอย่างเพียบพร้อม อยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

“การให้ข้อมูลอยู่ในระดับดีเยี่ยม”

ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่

 

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation